Antidotační  desatero  II.  díl

autor Jan Gregar

Tento příspěvek poslal pan Gregar jako reakci na článek Proč evropské dotace škodí. Děkuji! Pavel Kohout

Mnoho evropských peněz dnes čerpá veřejný sektor. Podmínkou použití těchto peněz je výrazné spolufinancování. Jak obce, kraje, tak ani stát nemá dostatek peněz k dispozici a tak si musí chybějící prostředky vypůjčit. Spolufinancování projektů, které „máme z evropských peněz“ vede k enormnímu zadlužení. Mnohé by o tom mohli vyprávět Řekové, pro které se staly evropské peníze hotovým danajským darem. Řekové jsou jedni z největších příjemců evropských peněz. Jsou s neúprosnou „dotační logikou“ zároveň ti, kteří se museli kvůli spolufinancování nejvíce zadlužit. Tragický rozsah a efekty tohoto „spoluzadlužení“ máme nyní možnost vidět doslova v „přímém přenosu“. Není to hezká podívaná.

Dr. Jistota, foto Pavel Kohout

7) Dotace křiví trh

Mnoho dotačních peněz samozřejmě směřuje i do soukromého sektoru. Firmy za tyto peníze inovují výrobu, rozšiřují kapacity, školí zaměstnance. Ale jenom některé firmy. Dotacemi podpoření podnikatelé získávají na trhu nezasloužený náskok. Tito podnmikatelé mají „štěstí“, že se svými parametry vejdou do předem připravených škatulek (na rozdíl od spousty ostatních firem). Jejich jedinou zásluhou a jediným vkladem je tak úsilí porvat se s byrokracií, za které ale dostanou pro své podnikání bonus, který jde z kapes nás všech. Jednomu podnikateli tak zůstanou oči pro pláč, protože za své odvedené daně zaplatí jinému podnikateli (často svému konkurentovi) v podstatě nijak objektivně zaslouženou dotaci přinášející mnohdy významnou konkurenční výhodu. Těmito pobídkami samozřejmě trpí trh, kdy jedni vůči jiným získávají náskok ne díky svému umu a šikovnosti, ale díky byrokratické (z) vůli. Je potřeba si uvědomit, že každý projekt, který se neuživí bez dotace, je ekonomicky chybný a vytváří různou míru nerovnováhy v systému. Dotace tak umožňují přežít těm, kteří by měli trh opustit a uvolnit místo jiným, schopnějším. Touto deformací ale netrpí samotní podnikatelé, ale především spotřebitelé! Čili my všichni.

 

Námitka, že o dotaci můžou žádat všichni, neobstojí. Důvodem je jak vyhrazené směřování peněz (bod 2) a výlučnost dotací (bod 3), ale i taková prostá pravda, že kdyby se do fronty žadatelů postavili všichni a všichni by splnili zadané požadavky, tak z omezeného koláče peníze vyjdou jenom na někoho (což by opět byla voda na mlýn korupce - bod. 5).

 

8) Dotace jako politický zájem

Před lety u nás vzniklo jedno z dalších zbytečných ministerstev - Ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho úloha mi byla dlouho neznámá. Tedy jenom do té body, jsem pochopil, že tento úřad bude tím, kdo na naší straně bude rozhodovat o osudu evropských dotací. Toto ministerstvo se tak stalo jednou z nejdůležitějších státních institucí. Jenom letos její úředníci mezi vyvolené příjemce přerozdělí desítky miliard korun (tedy jestli se podaří úspěšně zažádat o dostatečný počet různě důležitých i zcela zbytných projektů). Obsazení tohoto ministerstva má dnes velký politický význam.

 

Dotace se staly důležitým motivem i pro politiku krajskou a komunální. Za úspěšného je považován ten politik, který „umí sehnat dotaci“. Takového politika oceňují i ti občané, kteří z takto získaných peněz nemají žádný přímý užitek (a kteří naopak díky nutnému spolufinancování přicházejí o užitek jiný!). Úspěchem totiž v tomto případě není samotný přínos takových peněz, ale samotný fakt, že se podařilo tyto peníze vybojovat oproti jiným a na úkor jiných.

 

Celá situace má samozřejmě i obrácený efekt. Tito „úspěšní“ politici chtějí být úspěšní i nadále a tak tuto dotační přerozdělovací politiku obhajují a v rámci svých politických stran podporují a budují. Vědí totiž, že tak mohou opakovaně a relativně bezpracně získávat důležité politické body v boji o občana/voliče, který se tím bohužel nechá rád a ochotně „koupit“. Ve finále to vede k tomu, že se relevantní politické strany (tedy ty, co mají své zákonodárce, ministry, hejtmany, starosty apod.) stávají nuceně evropeistické, protože si tak zaručují budoucnost. A to nejen díky získání politických bodů díky úspěšné dotační politice, ale (a přiznejme si to!) i díky mechanismu, kdy spřátelené podnikatelské subjekty, které pomocí politickobyrokratické náklonosti získají veřejné prostředky, odevzdají „desátek“ do stranických pokladen, nebo jinak podpoří spřátelenou partaj.

 

Že je taková politika absurdní a nebezpečná, je nabíledni. Že se s ní musíme nějak vypořádat, je smutný fakt.

9) Bruselská sebepropagace

V úvodu jsem psal o zahlcení positivními zprávami o „dotacích“. Sledujete-li některé televizní pořady týkající se bruselské politiky, máte pocit, že sledujete remake komunistických budovatelských zpráv. Částečně je takový přístup dobrovolnou snahou mainstreamových novinářů. Větším dílem je ale cílenou sebepropagační bruselskou politikou.

 

Každý, kdo žádal o dotaci, se setkal s následující věcí. Dříve, než dostanete plnění v rámci dotace (a může to být částka jakkoli marginální), obdržíte brožurku definující pravidla propagace EU, ve které se dozvíte, kde všude má viset vlajka EU, jak veliká mají být loga evropských fondů a že mají být umístěna dominantně, kolik propagačních předmětů s logy EU si musíte nechat vyrobit a kde všude je máte umístit. Brožurka končí ubezpečením, že nedodržení těchto „důležitých“ pravidel bude důvodem pro krácení dotace.

 

Ono to funguje. Modrožluté logo EU je dnes všudypřítomné. Podvědomě doplňuje vědomou masáž médií a některých politiků o jednoznačně a nezpochybnitelně kladné úloze unijní politiky. Cílenost a nucenost přeměňuje propagaci v propagandu.

 

Evropské dotace jsou tak prostředkem, kdy si za peníze všech obyvatel členských států EU několik málo byrokratů vytváří a udržuje vlastní politiku, která vychází z jejich vnitřního ideologického a politického pohledu na unifikaci Evropy. Pomocí „evropských peněz“ si určití lidé udržují monopol na politickou diskusi a následně na aplikování jedné jediné „správné“ politiky, které ale značně ovlivňuje život všech obyvatel EU, kteří nemají žádnou praktickou možnost tuto bruselskou libovůli ovlivnit (oni ji musí pouze platit, trpět a svými životy a prací paradoxně eliminovat její negativní dopady). Evropské peníze pomáhají vytvářet silné a díky mediální náklonosti akceschopné obranné (svými prostředky spíš útočné) struktury těch, jejichž prioritní zájem je evropeismus.

 

10) Společná zemědělská politika

Snad nejtypičtější ukázkou neštěstí dotační politiky je společná zemědělská politika EU, která odčerpává polovinu evropského rozpočtu. V evropském zemědělství neexistuje volný trh. Zemědělci nepěstují plodiny a nechovají zvířata, aby uspokojili poptávku zákazníků, ale aby splnili kvóty byrokratů. O zisk se starat nemusejí, ten jim nahradíme dotacemi (tedy zejména zemědělcům francouzským, ne tolik těm českým, na které při vyjednávání o přístupových podmínkách socialističtí vyjednavači poněkud zapomněli).

 

Evropské zemědělství je dnes postaveno na absolutně neracionálních základech. Mísí se v něm všechny výše uvedené defekty. Výsledným mixem trpí nejen samotní zemědělci (a samozřejmě i ti, kterým takto nastavená dotační politika na první pohled zajišťuje - dočasně - celkem lehké živobytí), ale trpí tím samozřejmě spotřebitelé, trpí tím i krajina a životní prostředí, trpí tím budoucnost celého odvětví!

 

Hlubší poznání základů, na kterých je postavena společná zemědělská politika EU (viz. napřílad produkce cukru, který se citelně dotkl i ČR) nemůže nechat chladným (a klidným) nikoho, kdo si i v dnešní době zachoval zdravý náhled na realitu a stále si uvědomuje souvislosti mezi výkonem a odměnou.

Závěrem:

PS: Byl bych nerad, aby byl tento článek vnímám jako protievropský. To není v žádném případě. Zvykl jsem si, že jakýkoli kritický hlas vůči současné unijní politice je označen (v tom lepším případě) za hlas euroskeptický. To je opět jenom záměrná dezinterpretační propaganda. Můj postoj je eurorealistický. Jsem jednoznačně proevropský, ale nejsem probruselský. To je zásadní rozdíl. Je totiž velkým omylem a chybou (a mnohdy záměrnou politikou) vydávat za evropské jenom ty názory, které konvenují současné bruselské evropeistické politice „ever closer union“, a všechny ostatní názory označit záporným znaménkem. Tak realita samozřejmě neleží.

fotografie: Pavel Kohout
2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
GAME DOWNLOAD