Jak  funguje  švýcarská  dluhová  brzda

Nejprve citace z Ústavy Švýcarské konfederace - pasáž, která obsahuje plný text dluhové brzdy:

Článek 126 – Správa financí

  1. Konfederace bude udržovat své příjmy a výdaje v rovnováze v průběhu času.
  2. Strop pro celkové výdaje, který má být schválen v rámci rozpočtu, je založen na očekávaných příjmech při uvážení hospodářské situace.
  3. Výjimečné finanční požadavky mohou opodstatnit adekvátní zvýšení stropu ve smyslu odstavce 2. Federální shromáždění rozhodne o každém zvýšení stropu absolutní většiny všech (nikoli jen přítomných) hlasů.
  4. Pokud celkové výdaje federálního rozpočtu překročí strop ve smyslu odstavce 2 nebo 3, během následujících let je třeba kompenzovat tyto nadměrné výdaje úsporami.
  5. Detaily budou specifikovány zákonem.

To je vše - takto stručně švýcarská ústava hovoří o dluhové brzdě!

 

Pochopitelně, detaily podle odstavce 5 jsou důležité. Věnujme jim tedy trochu pozornosti.

Vše souvisí se vším... Foto Pavel Kohout

Švýcarská dluhová brzda je pravidlo, které omezuje výdaje, aby nepřekročily objem strukturálně upravených rozpočtových příjmů. To znamená, že výdaje musí respektovat příjmy, ovšem nikoli ve striktním smyslu každoroční vyrovnanosti. Švýcarský federální rozpočet může být schválen s deficitem. Neexistuje ani žádná obdoba maastrichtského kritéria pro maximální deficit: jeho velikost může být teoreticky libovolná.

 

Výdaje ovšem musejí respektovat trend vývoje příjmů. Výdaje federální vlády mají strop, který je vypočítáván jako funkce rozpočtových příjmů a aktuální pozice ekonomiky v průběhu hospodářského cyklu podle následujícího jednoduchého vzorce:

 

Výdaje = Příjmy * K,

 

kde

K = Z / Y,

 

Z = trend hrubého domácího produktu,

 

Y = aktuální hodnota hrubého domácího produktu.

 

Trend HDP se počítá poněkud složitěji (Hodrick-Prescottův filtr), avšak to je spíše jen technická, rutinní záležitost pro ekonometry.

Pokud je tedy koeficient K větší než 1, znamená to, že ekonomika je pod svým potenciálem a je tedy možné povolit výdaje větší než příjmy. Naopak, pokud je ekonomika „přehřátá“ a K < 1, je vyžadován přebytkový rozpočet.

 

Cílem je tedy udržet celkové výdaje federální vlády relativně nezávislé na hospodářském cyklu - tak, aby růst výdajů odrážel trendový, dlouhodobý růst ekonomiky. Daňové příjmy budou kolísat podle hospodářského cyklu. Znamená to, že není třeba zvyšovat daně v době recese a tudíž prohlubovat hospodářský pokles.

 

Švýcarská dluhová brzda tedy není procyklická, nezhoršuje průběh recese, naopak, pomáhá recese vyrovnávat v Keynesově duchu. Pokud však vláda bude sledovat tradiční, ortodoxní politiku vyrovnaných rozpočtů v každém rozpočtovém roce, dluhová brzda nebude tuto politiku vylučovat.

Švýcarský prováděcí předpis k dluhové brzdě dále pracuje s kompenzačním účtem, který sčítá hodnoty schodků a přebytků poté, co je znám závěrečný účet za daný rok. Deficity na tomto účtu musí být brány v úvahu, když se počítá nový výdajový strop pro další léta. Pokud deficit překročí šest procent výdajů, nadbytečná částka musí být eliminována během nejbližších tří ročních rozpočtů snížením výdajových stropů.

 

Existují některé typy výdajů, které jsou vyloučeny z dluhové brzdy. Jde především o zdravotní výdaje, které nemají z větší části federální charakter. Dále výdaje spojené s pojištěním v nezaměstnanosti, které mají fungovat anticyklicky. Nutno podotknout, že švýcarská nezaměstnanost patří tradičně mezi nejnižší v Evropě díky dobré funkci pracovního trhu (3,1 procenta podle posledních údajů).

 

Ani jiné části švýcarských veřejných financí nespadají pod federální rozpočet. Kantonální vlády mívají své vlastní účty a mnohdy i svá vlastní rozpočtová pravidla. Nezávislost kantonálních vlád zajišťuje, aby bylo obtížné obejít federální rozpočtové pravidlo cestou zvýšených výdajů na regionální úrovni. Kromě toho, v kontextu přímé demokracie je pro občany snazší, aby ztlumili přehnané výdaje na lokální úrovni.

 

Je nutno podotknout, že švýcarský federální rozpočet nerozlišuje běžné a investiční výdaje, pokud jde o celkový výdajový strop. To je zcela záměrné, neboť nelze jednoduše paušálně prohlásit, že běžné výdaje jsou „špatné“ a investiční výdaje „dobré“ z makroekonomického pohledu. Investice do jakéhokoli druhu infrastruktury, bez ohledu na budoucí prospěšnost, nemusí být lepší než běžné výdaje směřující na platy profesorů a vědců.

Švýcarská dluhová brzda byla poprvé aplikována relativně nedávno, teprve v roce 2003. Za dobu svého používání dokázala snížit růst veřejných výdajů z průměrné hodnoty 4,3 procenta na 2,6 procenta. Švýcarský celkový státní dluh poklesl z hodnoty 53 % HDP na 36,5 % HDP.

Hrubý dluh podle úrovní vlády (mld. CHF, levá osa) a celkový dluh jako % HDP (pravá osa)

Zdroj: Federální ministerstvo financí Švýcarské konfederace

Zdroj: Federální ministerstvo financí Švýcarské konfederace

Jde tedy o nástroj, který (a) je poměrně jednoduchý, stručný a srozumitelný; (b) je univerzální, není vázán na specifika konkrétní ekonomiky; (c) byl vyzkoušen a očividně funguje.

Zdroje:

Federal Constitution

of the Swiss Confederation of 18 April 1999 (Status as of 23 September 2012)

Daniel J. Mitchell: How the Swiss 'Debt Brake' Tamed Government. The Wall Street Journal, April 25, 2012.

 

www.efv.admin.ch/e/downloads/publikationen/arbeiten_oekonomenteam/workingpapers/Working_Paper_15_e.pdf

 

www.efv.admin.ch/e/downloads/oeff_finanzen/Taschenstatistik_e_web.pdf

 

www.efv.admin.ch/e/

fotografie: Pavel Kohout
2012 - 2015
RSS
NSTAGRAM
Pavel Kohout
GAME DOWNLOAD